Rekrutacja

Projekt jest adresowany do 1065 osób dorosłych tj. w wieku 18 lat i więcej, które zarówno w dniu zgłoszenia jak i rozpoczęcia udziału w projekcie łącznie spełniają następujące kryteria formalne:

a) posiadają wykształcenie co najwyżej średnie i/lub wiek 50+,
b) nie prowadzą działalności gospodarczej,
c) chcą z własnej inicjatywy podnieść poziom kompetencji i umiejętności,
d) na terenie regionu objętego wsparciem (miasto Elbląg, powiat elbląski):
 • uczą się , pracują lub zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
lub
 • realizują wybrany do dofinansowania kurs oraz uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Kandydaci/Kandydatki zobowiązani/e są do dostarczenia listownie/mailowo/faksem lub osobiście do Punktu Kontaktowego kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zawierającego oświadczenia dotyczące spełniania kryteriów grupy docelowej.

Wraz z formularzem zgłoszeniowym składane będą oświadczenia (pod rygorem sankcji karnych i w postaci braku dofinansowania, tj. nierozliczenia kosztów w przypadku poświadczenia nieprawdy) o:

a) wybranych kursach, szkoleniach lub innych formach podnoszenia kwalifikacji,
b) niepełnosprawności,
c) nieubieganiu się o refundację szkolenia już rozpoczętego/zakończonego,
d) niefinansowaniu tego samego kosztu z innych źródeł (przez innych operatorów/w innych programach),
e) osoby 64+ o powiązaniu wsparcia z przygotowaniem ich do podjęcia lub utrzymania zatrudnienia oraz o gotowości do podjęcia/kontynuacji zatrudnienia.

Ww. dokumenty stanowią załączniki do Regulaminu projektu i dostępne są w zakładce DO POBRANIA »» oraz w Punkcie Kontaktowym.

Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM PROJEKTU »»

Biuro projektu:
ul. Kosynierów Gdyńskich 49, 82-300 Elbląg
kom. 517 467 480
biuro@akademiakompetencji.com

Punkt kontaktowy:
ul. Kosynierów Gdyńskich 49, 82-300 Elbląg
kom. 517 501 004

Informacja o wyniku kwalifikacji zostanie przekazana osobiście/telefonicznie lub mailowo. W przypadku braków w dokumentach/niepoprawnych dokumentów – kandydat/kandydatka nie zostanie zakwalifikowana do udziału (w tej sytuacji może zgłosić się do udziału w projekcie ponownie). Następnie kandydat/kandydatka zobligowany/a jest do przedłożenia zaświadczenia (lub zaświadczeń w przypadku wyboru więcej niż jednego szkolenia) od realizatora/ów o przyjęciu na szkolenie. Osoby zakwalifikowane zobligowane do podpisania Umowy Kształcenia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego