O projekcie

Projekt „Elbląska Akademia Kompetencji Kluczowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 „Kadry dla gospodarki”, Działanie RPWM.02.03.00 „Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych”, Poddziałanie RPWM.02.03.01 „Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

„Elbląska Akademia Kompetencji Kluczowych” to projekt realizowany  w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji w zakresie języków obcych i/lub kwalifikacji lub kompetencji w zakresie ICT i/lub z zarządzania projektami 1065 osób dorosłych (w wieku 18 lat i więcej) z grup defaworyzowanych (tj. wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w zakresie edukacji) z własnej inicjatywy zainteresowanych uczeniem się, z regionu Miasta Elbląg i powiatu elbląskiego jak i spoza regionu, o ile będą realizowały wybrane do dofinansowania szkolenie na terenie regionu operacyjnego oraz zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pracują lub uczą się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

W ramach projektu, przewidziano realizację następujących zadań:

1. Szkolenia językowe
Szkolenia umożliwią nabycie nowych kwalifikacji z języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego oraz określenie poziomu biegłości językowej Uczestników/Uczestniczek projektu, zweryfikowane w ramach egzaminu i potwierdzone certyfikatem.

Każdy weźmie udział w 120 godzinach kursu (2 moduły x 60 godzin, co pozwala na osiągnięcie pełnego poziomu kompetencji).

2. Szkolenie ICT (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne)
Zakres szkolenia prowadzi do nabycia kwalifikacji z zakresu  ICT. Szkolenie zakończone obowiązkowym egzaminem zewnętrznym organizowanym przez realizatora szkolenia w instytucjach zewnętrznych i uzyskaniem formalnego dokumentu potwierdzającego nabyte kompetencje.

3. Szkolenia z zarządzania projektami
Szkolenia umożliwią nabycie kwalifikacji z zakresu zarządzania projektami. Szkolenie zakończone obowiązkowym egzaminem zewnętrznym organizowanym przez realizatora szkolenia w instytucjach zewnętrznych i uzyskaniem formalnego dokumentu potwierdzającego nabyte kompetencje.

Etapy realizacji projektu:

I Etap Rekrutacja
II Etap Uzyskanie zaświadczenia o zakwalifikowaniu na szkolenie
III Etap Wniesienie wkładu własnego przez Uczestników/Uczestniczki projektu
IV Etap Zawarcie Umowy Kształcenia
V Etap Realizacja szkoleń
VI Etap Uzyskanie zaświadczenia przez Uczestników/Uczestniczki projektu o ukończeniu szkoleń
VII Etap Przystąpienie Uczestników/Uczestniczki projektu do Egzaminu certyfikującego
VIII Etap Rozliczenie wsparcia między Uczestników/Uczestniczki projektu a Operatorem

Uczestnicy Projektu będą mogli wybrać więcej niż jedno szkolenie, w tym szkolenia realizowane poza województwem warmińsko-mazurskim.

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego