FAQ

Zestawienie najczęściej pojawiających się pytań w projekcie.

1. Czy Realizator Szkoleń zawiera umowę o współpracy z  Operatorem projektu czy tylko z Uczestnikiem/czką projektu? 

Odpowiedź: Zgodnie z założeniami projektu Operator zawiera umowę jedynie z Uczestnikiem/czką projektu. Realizator Szkoleń powinien zawrzeć umowę z Uczestnikiem projektu. Zakres umowy pomiędzy Uczestnikiem a Realizatorem Szkoleń leży w gestii Realizatora Szkoleń. Zakres zobowiązań spoczywający na Realizatorze Szkoleń jest określony w Zaświadczeniu od Realizatora Szkoleń.  


2. Czy Realizator Szkoleń musi mieć certyfikat ISO?

Odpowiedź: Nie jest wymagane posiadanie certyfikatu ISO.    


3. Co jeśli beneficjent zrezygnuje z kursu po podpisaniu umowy? Jakie są tego konsekwencje?

Odpowiedź: Uczestnik/czka projektu wpłaca przed podpisaniem umowy wkład 11% kosztów wynikających z Zaświadczenia wystawionego przez Realizatora Szkoleń (m.in. Koszt szkolenia, koszt egzaminu, koszt podręczników).  Warunkiem refundacji 89% przez Operatora jest ukończenie szkolenia, podejście do egzaminu oraz frekwencja min. 80%
W przypadku rezygnacji ze szkolenia po podpisaniu umowy z Operatorem, Uczestnik/czka projektu nie będzie mógł/a ubiegać się o refundację za szkolenie. Konsekwencje wynikające z przerwania szkolenia będą wynikały z zapisów umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Realizatorem Szkolenia.


4. Czy jeśli Uczestnik/czka projektu, dla przykładu, kończy w czerwcu szkołę policealną (co tym samym go wyklucza), wypełniłby formularz zgłoszeniowy przed uzyskaniem świadectwa, to czy może uczestniczyć w dalszych etapach rekrutacji?

Odpowiedź: Uczestnik/czka projektu wypełnia formularz zgłoszeniowy, na podstawie którego jest kwalifikowany do projektu. Następnie w momencie podpisywania umowy potwierdza, że jego/jej status  w stosunku do tego co było w formularzu zgłoszeniowym się nie uległ zmianie „nie zmieniłem/am statusu na rynku pracy oraz pozostałych danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym w okresie od dnia złożenia  dokumentów rekrutacyjnych do dnia podpisania deklaracji przystąpienia do projektu;, pod rygorem „powyższe dane są zgodne z prawdą oraz jestem świadomy/a, że za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą grozi odpowiedzialność w drodze powództwa cywilnego. Przyjmuję do wiadomości, że informacje te mogą podlegać weryfikacji przez upoważnione przez upoważnione instytucje (np. urzędy kontroli skarbowej) na podstawie krajowych rejestrów (np. rejestr ZUS, rejestr PUP pod względem ich zgodności z prawdą).Tym samym badanie statusu Uczestnika/czki projektu będzie prowadzone dwukrotnie.


5. Czy termin rozpoczęcia kursu ustala Realizator Szkoleń, uczestnik czy jest to odgórnie narzucone?

Odpowiedź: Termin rozpoczęcia szkolenia wynika z zaświadczenia od Realizatora Szkoleń, który organizuje dane szkolenie o przyjęciu Uczestnika na szkolenie.


6. Czy uczestnik ma wolny wybór w wyborze Realizatora Szkolenia? 

Odpowiedź:  Uczestnik/czka projektu dokonuje samodzielnie wyboru Realizatora Szkoleń. Operator odpowiada za weryfikację rynkowości ceny a także zgodności zakresu szkolenia z wymaganiami projektu.


7. Czy firmy szkoleniowe – Realizatorzy Szkoleń tworząc plakaty reklamowe, ulotki, banery, spoty reklamowe, mogą wykorzystywać nazwę naszego projektu, logo i informację o naszym projekcie? 

Odpowiedź: Reklama Realizatora Szkoleń powinna skoncentrować się na reklamie oferowanych szkoleń. Reklama projektu leży po stronie Operatora. Chcielibyśmy uniknąć sytuacji w której Realizator Szkoleń będzie reklamował nasz projekt a szkolenia przez niego oferowane będą przez nas nie zaakceptowane, z powodu niezgodności z założeniami projektu.


8. Kiedy Realizator Szkoleń otrzymuje dofinansowanie za uczestnika  na swoje konto?  Przed rozpoczęciem kursu, czy po skończonym kursie? Co z fakturą/rachunkiem? Na kogo jest wystawiana faktura/rachunek? Kiedy Realizator Szkoleń otrzymuje dofinansowanie za uczestnika  na swoje konto?  Przed rozpoczęciem kursu, czy po skończonym kursie? Co z fakturą/rachunkiem? Na kogo jest wystawiana faktura/rachunek? 

Odpowiedź: Zgodnie z założeniami projektu i Regulaminem konkursu – Uczestnik/czka  projektu przed podpisaniem umowy kształcenia wpłaca 11%  wkładu własnego do Realizatora Szkoleń. Następnie po dopełnieniu wszystkich formalności i odbyciu szkolenia z min. 80% frekwencją oraz podejściu do egzaminu, na podsatwie wniosku o sfinansowanie szkolenia – Operator refunduje pozostałe 89% na konto Realizatora Szkoleń lub na konto Uczestnika/czki projektu (w zależności od zapisów w wniosku o sfinansowanie – czy Uczestnik projektu dokonał opłaty pozostałych 89% na konto Realizatora Szkoleń; jeśli Uczestnik nie dokonał wpłaty, wówczas refunduje Operator bezpośrednio na konto Realizatora Szkoleń). Faktura/rachunek jest wystawiany na Uczestnika/czkę projektu.


9. Czy są ograniczenia wiekowe dotyczące uczestników-studentów? 

Odpowiedź: Ograniczenia wiekowe zgodnie z Regulaminem konkursu oraz dokumentacją projektu brzmią „osoby dorosłe w wieku 18 lat i więcej”. Szczegółowe informacje o grupie docelowej są dostępne na stronie: REKRUTACJA »

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego