Elbląska Akademia Kompetencji Kluczowych

Projekt „Elbląska Akademia Kompetencji Kluczowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 „Kadry dla gospodarki”, Działanie RPWM.02.03.00 „Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych”, Poddziałanie RPWM.02.03.01 „Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

„Elbląska Akademia Kompetencji Kluczowych” to projekt realizowany  w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji w zakresie języków obcych i/lub kwalifikacji lub kompetencji w zakresie ICT i/lub z zarządzania projektami 1065 osób dorosłych (w wieku 18 lat i więcej) z grup defaworyzowanych (tj. wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w zakresie edukacji) z własnej inicjatywy zainteresowanych uczeniem się, z regionu Miasta Elbląg i powiatu elbląskiego jak i spoza regionu, o ile będą realizowały wybrane do dofinansowania szkolenie na terenie regionu operacyjnego oraz zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pracują lub uczą się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

W ramach projektu, przewidziano realizację następujących zadań:

1. Szkolenia językowe.

2. Szkolenie ICT (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne).

3. Szkolenia z zarządzania projektami.

Uczestnicy Projektu będą mogli wybrać więcej niż jedno szkolenie, w tym szkolenia realizowane poza województwem warmińsko-mazurskim.

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

WIĘCEJ O PROJEKCIE »»

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego